Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

X Konferencja Naukowa "Media a edukacja"

10mae19 września 2018
W dniach 17-18 września 2018 roku odbyła się w Poznaniu X Konferencja Naukowa "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator". Organizatorami konferencji był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania. Patronat naukowy sprawowali JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Lesicki oraz Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. Przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji była prof. dr hab. Natalia Walter.

Konferencja była m.in. okazją dla uczczenia jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewskiego, któremu dedykowany był okolicznościowy koncert.

GALERIA
(fot. dr Anna Michniuk)

Program konferencji przedstawiał się następująco:

17 września 2018

Aula w budynku D, ul. A. Szamarzewskiego 89, Poznań

9:00-9:15

Przywitanie gości: dr hab. Natalia Walter

Uroczyste otwarcie konferencji:

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Pełnomocnik Rektora UAM ds. Rozwoju i Zarządzania Strategicznego,

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Sesja plenarna (prowadzenie: prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski)

9:15 – prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mass media, tożsamość, edukacja – autobiograficzne studium przypadku

9:30 – prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja w dobie nowych mediów

9:50 – prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prospołeczne i prorozwojowe zaangażowanie młodych internautów – co wiemy a czego nie wiemy, a powinniśmy…

10:10 – prof. dr hab. Bronisław Rocławski, Klinika Zaburzeń Mowy, Czytania, Pisania i Liczenia, Media w edukacji dzieci

10:30 – dr Hana Macháčková, Masaryk University, Online aggression among youth

10:50 – prof. URz dr hab. Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski, Personalistyczny model człowieka mediakreatora drogą do wzmacniania człowieczeństwa w świecie technokracji

11:10 – prof. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Akademia WSB, O racjonalnym wykorzystaniu Internetu w edukacji

11:30 – dr Lenka Agata Dedkova, Masaryk University, Mediation of children internet use

11:50 – prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Młodzież w cyfrowej przestrzeni blogosfery – zróżnicowanie, chaos, niepewność, ambiwalencja

12:10 – prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii: nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

12:30 – dr hab. Marlena Plebańska, Uniwersytet Warszawski, STEAM Edukacja w świetle Diagnozy Cyfrowej Polskich Szkół 2017

12:45 – dr hab. Lech Giemza, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Profil facebookowy kierunku humanistycznego jako element kampanii promocyjnej – pomiędzy funkcją fatyczną a funkcją impresywną. Na przykładzie profilu Instytutu Filologii Polskiej KUL

13:00 – Lunch w holu budynku E (Coll. F. Znanieckiego, Szamarzewskiego 89)

14:00-15:00 – przejazd tramwajem turystycznym do Bramy Poznania ICHOT, centrum interpretacji dziedzictwa (http://bramapoznania.pl/)

15:00-17:00 – zwiedzanie interaktywnej wystawy multimedialnej w Bramie Poznania

16:30 – Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (sala wykładowa Bramy Poznania ICHOT)

17:30 – uroczysty bankiet w restauracji Galeria Tumska w Poznaniu (http://www.tumskapoznan.pl/)

21:30 – powrót autokarem

18 września 2018

Sesja plenarna, Sala B, Coll. F. Znanieckiego, ul. A. Szamarzewskiego 89 (budynek E)
(prowadzenie: prof. URz dr hab. Marta Wrońska, prof. UAM dr hab. Paweł Topol)

9:00 – Lucyna Kaczmarkiewicz, specjalistka ds. edukacji w Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Media w Bramie Poznania. Od przyjemnego spędzania czasu do twórczego wykorzystania

9:15 – dr hab. Mirosław Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Cyfrowi komunikatorzy – twórcy czy odtwórcy?

9:30 – dr hab. Natalia Walter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Być człowiekiem online. O prospołecznej roli nowych mediów.

9:45 – dr hab. Małgorzata Kabat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dylematy badacza – teoria vs badania naukowe

10:00 – dr Tomasz Przybyła, dr hab. Michał Klichowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczenie się matematyki w CyberParkach

10:15 – 11:00 – przerwa kawowa (budynek E, I piętro)

Sekcja I, sala B
(prowadzenie: dr Bożena Dusza, dr Agnieszka Iwanicka)

11:00 – dr Agnieszka Iwanicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Od biernego odbiorcy do aktywnego mediakreatora – małe dzieci i TIK w świetle badań własnych

11:10 – dr Bożena Dusza, Uniwersytet Rzeszowski, Szkoła jako miejsce rozwijania kreatywności oraz samodzielności myślenia i działania uczniów w opiniach nauczycieli (raport z badań)

11:20 – dr Sylwia Galanciak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Technologie mobilne jako nośnik zmiany – przykład czterech szkół europejskich

11:30 – dr Agnieszka Dwojak-Matras, Instytut Badań Edukacyjnych, Google Classroom – edukacyjny wymiar narzędzi Google dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego

11:40 – dr Anna Michniuk, Collegium Da Vinci/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Łukęciński WebQuest – o nowomedialnym wspomaganiu harcerstwa słów kilka

11:50 – dr Magdalena Wasylewicz, Uniwersytet Rzeszowski, Aktywność internetowa a poczucie alienacji młodzieży ery mediów

12:00 – mgr Aleksandra Czetwertyńska, Centrum Cyfrowe, Spółdzielnia Otwartej Edukacji – nauczyciel jako twórca w cyfrowym świecie

12:10 – Beata Frankiewicz, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu, Programowanie na dywanie – wielkie obawy, proste rozwiązania. Elementy programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

12:20 – mgr Joanna Dziekońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, E-kultura dziecięca – analiza internetowej aktywności komunikacyjnej podejmowanej przez dzieci w wybranych miejscach sieciowych

12:30 – mgr Joanna Śmietanka, Uniwersytet Wrocławski, Edukacja medialna dzieci

12:40 – mgr Diana Szwejser, Uniwersytet Wrocławski, Węzłowe zagadnienia wykorzystania mediów w edukacji domowej

12:50 – mgr Ewelina Brzyszcz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Nie masz profilu na Facebooku nie istniejesz! Korzystanie z portali społecznościowych przez przedstawicieli generacji Z – ujęcie teoretyczne i empiryczne

13:00 – mgr Katarzyna Trojańska, STEAM Polska, Glotto-zabawy z robotami jako przykład edukacji STEAM

13:10 – lic. Anna Marchewka, Aleksandra Margol, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jak zdobywać dobrą wiedzę, gdy Internet filtruje nam informacje?

13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa (budynek E, I piętro)

Sekcja II, sala B
(prowadzenie: dr Anna Michniuk, dr Magdalena Wasylewicz)

14:30 – dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek, dr Iwona Błaszczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia

14:40 – dr Katarzyna Pawelczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Osoba z niepełnosprawnością czy niepełnosprawność z Osobą? Film dokumentalny jako lektura w kształceniu studentów pedagogiki

14:50 – dr Anna Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kto się (nie)boi pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Internet? Analiza, wnioski, rekomendacje

15:00 – dr Joanna Jatkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Czy b-learning w terapii logopedycznej dzieci jest skuteczny?

15:10 – dr Ewa Kasperek-Golimowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Internet jako źródło wiedzy o zdrowiu, chorobie, leczeniu – aspekty pozytywne i zagrożenia

15:20 – mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak, Uniwersytet Łódzki, Pomoc, samopomoc i wolontariat w środowisku wirtualnym

15:30 – mgr Michalina Kasprzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wspieranie twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w wybranych kontekstach edukacji medialnej

15:40 – mgr Barbara Zyzda, Uniwersytet Wrocławski, Obraz rodziny w polskich mediach – prawne aspekty dyskryminacji społecznej

15:50 – mgr Agnieszka Nymś-Górna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, O społecznej roli nowych mediów w aspekcie relacji wśród rodzeństwa

Sekcja III, sala C
(prowadzenie: dr hab. Małgorzata Kabat, dr Danuta Morańska)

11:00 – dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Nowa jakość kształcenia akademickiego w sytuacji zmiany cywilizacyjnej – interaktywny wykład problemowy

11:10 – dr Renata Staśko, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wpływ Facebooka na wyniki w nauce studentów

11:20 – dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gry i grywalizacja w przygotowaniu zawodowym nauczycieli – wybrane aspekty

11:30 – dr Małgorzata Czapla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Filozofia konstruktywizmu a modele dydaktyczne Bruce’a Joyce’a w kontekście strategii nowoczesnego nauczania

11:40 – dr Krzysztof Kuźmicz, dr Anna Zięty, Collegium Da Vinci, Wyższa Szkoła Bankowa, Projektowanie kursów e-learningowych – metodyka, technologia, trendy i innowacje

11:50 – dr Mariusz Przybyła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja – grywalizacja – manipulacja. Teoria wzmocnień Skinnera

12:00 – mgr Marek Banaszak, Collegium Da Vinci w Poznaniu, Uczenie maszynowe – zastosowanie systemów uczących się w edukacji

12:10 – mgr Joanna Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Klasy Wirtualnej Rzeczywistości jako nowa forma edukacji przyszłych nauczycieli

Sekcja IV, sala C
(prowadzenie: dr Marek Hallada, dr inż. Mariusz Kąkolewicz)

12:20 – dr inż. Mariusz Kąkolewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja w czasach sztucznej inteligencji oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości

12:30 – dr Zbigniew Wieczorek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Zastosowanie języka analizy transakcyjnej w interpretacji treści internetowych

12:40 – dr Marek Hallada, Uniwersytet Rzeszowski, Manipulacja i perswazja w reklamie na stronach czasopism młodzieżowych

12:50 – dr Jakub Czopek, Uniwersytet Rzeszowski, Opowieść transmedialna jako przykład kreacyjnych możliwości fandomu

13:00 – dr Zbigniew Łęski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Edukacja medialna z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej

13:10 – dr Andrzej Wołodźko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wykluczenie medialne społeczności wsi

13:20 – mgr Rafał M. Socha, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Edukacja medialna w opiniach uczniów technikum informatycznego

13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa (budynek E, I piętro)

14:30 – mgr Klaudia Rosińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Media education as counteracting the fake news crisis

14:40 – mgr Adam Pietrzykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Między post-prawdą a (pseudo)mądrością tłumu – o epistemicznej pułapce cyfrowych mediów i analogowych kompetencjach jako środkach jej uniknięcia

14:50 – mgr Berenika Czerwińska, Uniwersytet Wrocławski, Rola mediów w kształtowaniu świadomości prawnej

15:00 – mgr Beata Kudlińska Wodo, Uniwersytet Łódzki, Mediacja w mediach. Edukacja czy suche fakty?

15:10 – mgr Agnieszka Magdalena Barwicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Myślenie wizualne na facebooku

15:20 – mgr Mariola Wilczak, Instytut Badań Literackich PAN, Wsparcie, promocja, informacja – rola „Biuletynu Polonistycznego” w kształtowaniu komunikacji medialnej i dydaktyki

15:30 – Roksana Bilke, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Działania Public Relations w mediach społecznościowych

15:40 – Ewelina Kostępska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Tradycyjne i nowe media na rynku reklamy w Polsce

16:00 – Zamiast podsumowania… (sala B): dr Michał Ptaszyński, Kitami Institute of Technology, Japonia, Artificial Intelligence and Natural Language Processing in Cyberbullying Mitigation: A Metaanalysis of Ten Years of Research (Sztuczna inteligencja i przetwarzanie językow naturalnych w walce z cyberbullyingiem: Metaanaliza dziesięciu lat badań)

f t g m