Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Kierunki programowo-organizacyjne

idea pixabay cc017 października 2017
Prezentujemy kierunki programowo-organizacyjne Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, przyjęte przez Zarząd w dniu 27 września 2017 roku, będące wynikiem konsultacji, które odbyły się w gronie członków Towarzystwa. Liczymy, że staną się drogowskazem do dalszej aktywnej działalności naszego stowarzyszenia.

 

 

 

Kierunki programowo-organizacyjne
Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych
- wyniki konsultacji

 

W trakcie IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media a edukacja”, w dniu 17 listopada 2016 roku, odbyło się spotkanie programowe Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło ponad trzydziestu członków stowarzyszenia, reprezentujących różne ośrodki akademickie.

Głównym celem spotkania było określenie dalszych kierunków działania Towarzystwa. Uczestnicy zaproponowali, aby zarząd przeprowadził wśród członków elektroniczne konsultacje, które pozwoliłyby ostatecznie sprecyzować plan działań na kolejne lata. Konsultacje takie odbyły się w styczniu 2017 roku, prowadzone były również w kolejnych miesiącach.

I. Konferencje naukowe

 • „Media a edukacja”: współorganizacja przez Towarzystwo co dwa lata, wspólnie z Zakładem Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innymi partnerami, konferencji naukowej „Media a edukacja”.
 • „Człowiek – Media – Edukacja”: objęcie patronatem i promowanie przez Towarzystwo cyklicznego sympozjum organizowanego pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • „Edukacja Medialna 2.0”: objęcie patronatem i promowanie przez Towarzystwo cyklicznej konferencji organizowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Drzewieckiego, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • „Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne”: objęcie patronatem i promowanie przez Towarzystwo cyklicznej konferencji organizowanego pod kierunkiem prof. dr. hab. Maciej Tanasia, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

II. Seminaria dla młodych naukowców

 • Współorganizacja przez Towarzystwo wspólnie z Collegium da Vinci w Poznaniu, Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów.

III. Konferencje dydaktyczne

 • Organizacja przez Towarzystwo konferencji dydaktycznej w ramach Targów Edukacyjnych, organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Międzynarodowe Targi Poznańskie (w dalszej perspektywie czasowej).

IV. Wyjazdy studyjne

 • Organizacja przez Towarzystwo co dwa lata zagranicznego studyjnego wyjazdu, pozwalającego poznać zakres wdrażania nowych technologii w szkołach.

V. Działalność wydawnicza

 • Promowanie przez Towarzystwo możliwości publikacji w roczniku naukowym „Neodidagmata”, wydawanym przez Zakład Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Promowanie przez Towarzystwo możliwości publikacji w kwartalniku „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, wydawanym pod redakcją prof. dr. hab. Marka Sokołowskiego przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.
 • Promowanie przez Towarzystwo możliwości publikacji w internetowym „Kwartalniku Nauk o Mediach”, wydawanym pod redakcją prof. dr. hab. Piotra Drzewieckiego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Wznowienie wydawania kwartalnika Towarzystwa pt. „Edukacja Medialna” – w formie drukowanej lub elektronicznej (w dalszej perspektywie czasowej).

VI. Działalność promocyjna

 • Promowanie działalności naukowej członków Towarzystwa (publikacji książkowych, artykułów w monografiach i czasopismach, prowadzonych badań, udziału w konferencjach naukowych i dydaktycznych) na stronie internetowej Towarzystwa oraz profilu na Facebooku.
 • Promowanie przez członków działalności Towarzystwa w macierzystych uczelniach i środowiskach naukowych.
 • Promowanie przez członków działalności Towarzystwa na forum innych stowarzyszeń i organizacji, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa (m.in. Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Sekcja Edukacji Medialnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenie Wikimedia Polska).
 • Promowanie przez Towarzystwo udziału uczniów szkół ponadpodstawowych w olimpiadach związanych tematycznie z edukacją medialną: Olimpiadzie Medialnej, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Cyfrowej, Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
 • Objęcie przez Towarzystwo patronatem konkursu dla uczniów „Potyczki Informatyczne”.

VII. Udział w koalicjach i porozumieniach

 • Udział Towarzystwa w Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej.
 • Udział Towarzystwa w Koalicji dla Edukacji Filmowej.
 • Udział Towarzystwa w Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.
 • Udział Towarzystwa w Szerokim Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych.
 • Udział przedstawiciela Towarzystwa w Radzie do Spraw Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

VIII. Nazwa i logo

 • Dokonanie analizy w przedmiocie zmiany dotychczasowego logo Towarzystwa (prezentowanie dotychczasowego logo z nazwą Towarzystwa w pełnym brzmieniu; ostateczną decyzję w tym zakresie pozostawić do czasu najbliższego walnego zebrania członków).
 • Dokonanie analizy w przedmiocie zmiany dotychczasowej nazwy Towarzystwa (decyzję w tym zakresie pozostawić do czasu najbliższego walnego zebrania członków).

Poznań, 27 września 2017 roku

f t g m